Odszkodowanie OC

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w zdarzeniu drogowym, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Wynika to z art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nie każdy jednak w praktyce zdaje sobie sprawę, na czym do końca polega ochrona poprzez polisę osoby, która spowodowała wypadek. Jak skorzystać z czyjejś polisy OC i ubiegać się o odszkodowanie?

Jeśli doszło do kolizji, stłuczki bądź innego zdarzenia komunikacyjnego, to mamy prawo żądać od kierowcy, biorącego udział w wypadku, by podał swoje dane personalne lub posiadacza pojazdu, a także dane ubezpieczyciela, z którym została zawarta umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Dzięki temu będziemy wiedzieli, do kogo należy ubiegać się o odszkodowanie.

Odszkodowanie z OC, kolizja z udziałem białego kombi

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania OC?

Poszkodowany dochodząc odszkodowania z OC sprawcy kolizji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma prawo do żądania wypłaty takiej kwoty pieniędzy, która w pełni pokryje jego niezawinioną szkodę. Wcześniej jednak, wysokość straty powinna zostać odpowiednio udowodniona. W przypadku likwidacji szkody komunikacyjnej majątkowej będzie to kosztorys naprawy pojazdu, która ma za zadanie przywrócić samochód do stanu sprzed wypadku.

Jeżeli wycena naprawy pojazdu przekroczy jego wartość sprzed szkody, wtedy odszkodowania jest ustalane tzw. metodą dyferencyjną. Polega ona na ustaleniu wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości samochodu w stanie przed uszkodzeniem, o wartość pozostałości (czyli o wrak pojazdu).

Zgodnie bowiem z przepisem art. 824 kodeksu cywilnego suma pieniężna wypłacona przez towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody. Oznacza to, iż odszkodowanie nie może wynosić więcej niż szkoda wyrządzona w ubezpieczonym mieniu w następstwie wypadku przewidzianego w zawartej umowie (jakakolwiek nadwyżka mogłaby być posądzona za bezpodstawne wzbogacenie się poszkodowanego).

Powyższa procedura i czynniki kształtujące odszkodowanie OC stanowią częsty przedmiot nieuzasadnionej manipulacji przez ubezpieczycieli, przejawiającej się w:

  • zaniżaniu wartości pojazdu sprzed wypadku,
  • zawyżanie kosztów naprawy,
  • bezzasadnej kwalifikacji szkody jako szkody całkowitej,
  • zaniżanie wartości pozostałości po zdarzeniu (wraku).

Ustalenie wysokości odszkodowania to nie jedyny kłopot. Inne częste problemy związane z odszkodowaniem z OC sprawcy wypadku wynikają z:

  • niezgodności wysokości roszczeń właściciela przedmiotu z wysokością wypłaty z polisy OC,
  • problemów ze skompletowaniem prawidłowej dokumentacji,
  • przeciągających się terminów likwidacji.

Kompleksowe odzyskiwanie ubezpieczenia OC

W zamian za możliwość odkupienia prawa do zaniżonej części odszkodowania z OC sprawcy, proponujemy wszystkim naszym klientom rekompensatę obliczoną w oparciu o ponownie przygotowaną przez nas kalkulację sprawy. Specjalizujemy się w rozpatrywaniu nieszczęśliwych zdarzeń komunikacyjnych do trzech lat wstecz.

Jak to się odbywa?

  • Po przeanalizowaniu sprawy, oszacujemy kwotę dopłaty i przedstawimy niezobowiązującą ofertę dopłaty do odszkodowania.
  • W przypadku zaakceptowania oferty, prosimy o przesłanie wszelkich danych niezbędnych do przygotowania umowy.
  • Po podpisaniu umowy przez obie strony, przelewamy wcześniej ustaloną kwotę na wskazany numer konta bankowego.
Scroll to Top