Odszkodowanie z AC

Stłuczki, kolizje oraz wypadki drogowe mają do siebie to, że zawsze przytrafiają się nam w najmniej oczekiwanym czasie. Warto być dobrze przygotowanym na tego typu okoliczności i wiedzieć, w jaki sposób dochodzić odszkodowania z AC.

By mogło w ogóle dojść do wypłaty środków z odszkodowania z tytułu Auto Casco, konieczne jest ustalenie przez właściciela wysokości zaistniałej szkody.

W praktyce wyróżnia się dwa sposoby szacowania jej sumy: w warsztacie naprawczym oraz przy pomocy metody kosztorysowej. Ustalenie wysokości odszkodowania AC jest znacznie bardziej problemowe w przypadku drugiego sposobu. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że szkody są wyceniane w oparciu o specjalistyczne programy kalkulowania napraw, przez co często są zaniżane.

Avista Polska prowadzi w imieniu poszkodowanych sprawy o uzyskanie odszkodowania z polisy AC. Odszkodowanie z AC mogą uzyskać wyłącznie te osoby, które mają wykupioną polisę ubezpieczeniową na pojazd. Tego typu ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, dlatego nie każdy kierowca je posiada.

kolizja z Fiata i Jaguara

Kiedy ubiegać się o odszkodowanie z AC?

O odszkodowanie z AC mogą wystąpić osoby, które uszkodziły samochód z własnej winy i chcą w ten sposób uzyskać koszty naprawy auta. Jeśli nie jesteś odpowiedzialny za wypadek, wówczas ubieganie się o odszkodowanie z polisy Auto Casco nie ma żadnego sensu (wówczas zgodnie z prawem możesz wystąpić o odszkodowanie z OC pojazdu sprawcy).

Wina za spowodowanie kolizji czy wypadku drogowego to tylko jeden z czynników uprawniających do skorzystania z polisy AC.

Jeśli chcesz szybko uzyskać koszty naprawy i móc cieszyć się szybkim użytkowaniem samochodu, wówczas odszkodowanie z AC wydaje się być najlepszym rozwiązaniem (zwłaszcza w sytuacji, gdy wina nie została określona przez policję, sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i jest poszukiwany bądź w toku jest sprawa sądowa o uznanie winy).

Uzyskaj najwyższe odszkodowanie z AC!

AVISTA Polska posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych praktycznie ze wszystkich możliwych polis. Jeśli zależy Ci na szybkim odzyskaniu środków w ramach zaniżonego odszkodowania z AC, oddaj sprawę w ręce naszych specjalistów. Współpracując z naszą firmą, zyskujesz pewność:

  • skrócenia postępowania do minimum,
  • sprawnego skompletowania niezbędnej dokumentacji,
  • prawnej reprezentacji na każdym etapie prowadzonej sprawy.

Gwarantujemy, że przygotowana przez nas dokumentacja zapewni szybką likwidację szkody, a co za tym idzie, przyczyni się do uzyskania wysokiego odszkodowania z AC.

Pomagamy wszystkim klientom, którzy nie zgadzają się z kwotą odszkodowania z polisy Auto Casco zaproponowaną przez ubezpieczyciela. Współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami, a każdy z naszych ekspertów posiada szerokie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

O czym warto pamiętać?

Ubezpieczyciele przy wypłacie odszkodowań z AC biorą pod uwagę nie tylko rozmiar szkody, który jest ustalany na podstawie oględzin czy też przedstawionych dokumentów, ale i także stan techniczny samochodu (m.in. zużycie eksploatacyjne, walory użytkowe). 

Ponadto wysokość odszkodowania jest uzależniona od rodzaju szkody, tj. czy jest to szkoda częściowa czy całkowita albo mamy do czynienia z utratą pojazdu spowodowaną kradzieżą. Informacje na ten temat można uzyskać czytając OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). 

W większości przypadków ubezpieczyciele uznają szkodę za całkowitą, jeśli:

  •  koszty naprawy danego pojazdu są wyższe, niż 70% jego wartości przed szkodą,
  •  uszkodzenia są tak rozległe, że pojazdu nie można naprawić. 

Uznanie przez Towarzystwo ubezpieczeniowe szkody za całkowitą jest równoznaczne z tym, że polisa AC ulega rozwiązaniu. 

Szkoda jest uznawana za częściową w sytuacji, gdy:

  • koszty naprawy pojazdu nie przekraczają 70% wartości pojazdu (wartość na dzień szkody),
  • stopień uszkodzeń pojazdu pozwala na ich naprawę.

W przypadku kradzieży pojazdu należy pamiętać, aby o tym fakcie w odpowiednim terminie  poinformować zakład ubezpieczeń. Dokładny termin można znaleźć w OWU. Niejednokrotnie ubezpieczyciele wymagają, aby szkoda była zgłoszona w ciągu doby. Co istotne, jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany to, skutkować to może obniżeniem odszkodowania.

Od czego zależy wysokość odszkodowania AC?

To, ile poszkodowany otrzyma w ramach polisy AC jest uzależnione od wielu czynników.

Suma ubezpieczenia

Praktycznie rzecz biorąc jest to górna granica odpowiedzialności, jaką bierze na siebie zakład ubezpieczeń, w sytuacji gdy zachodzi konieczność wypłaty odszkodowania. Co ciekawe, suma ubezpieczenia może być równa wartości rynkowej danego pojazdu. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Udział własny w zdarzeniu

W ogólnych warunkach ubezpieczenia można znaleźć dokładnie określoną kwotę, którą pokrywa się z tzw. własnej kieszeni. Po przekroczeniu tej kwoty ubezpieczyciel wypłaca świadczenie.

Rodzaj szkody

Wysokość odszkodowania jest oczywiście uzależniona od rodzaju szkody. W przypadku szkody częściowej jest to kwota, która ma pozwolić na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia. Natomiast w przypadku szkody całkowitej – wartości pojazdu w dniu szkody.

Amortyzacja

Jeśli suma ubezpieczenia nie jest wartością stałą, to na wysokość świadczenia wpływa także amortyzacja, czyli ubytek wartości samochodu związany z okresem jego użytkowania (wyrażony procentowo).


Podsumowanie

1. Wysokość odszkodowania z AC może być ustalana metodą kosztorysową lub bezgotówkowo.

2. Ubezpieczenie AC jest nieobligatoryjne.

3. Wniosek o odszkodowanie z AC można złożyć w przypadku m.in. uszkodzenia pojazdu z własnej winy.

4. Szkoda całkowita – naprawa pojazdu nie jest możliwa bądź koszty naprawy przekraczają 70% wartości.

5. Wysokość odszkodowania AC zależy od m.in. sumy ubezpieczenia, rodzaju szkody.

Scroll to Top