Podatek od ugody pozasądowej

Postępowanie przed sądem zawsze wymaga od stron poświęcenia czasu, a także naraża uczestników sporu na mniejsze bądź większe koszty sądowe, które mogą sięgać kwot rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Gdyby tylko możliwe było uzyskanie zadowalającej sumy odszkodowania drogą ugody pozasądowej, wówczas warto polecać takie rozwiązanie. Niestety, polskie ustawodawstwo, pomimo iż promuje polubowne metody rozwiązywania sporów, przesądza, by odszkodowania wypłacane na mocy ugod pozasądowych podlegały opodatkowaniu (tzw. podatek od ugody pozasądowej).

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzają zasadę, zgodnie z którą odszkodowania są zwolnione z podatku. Jednak zgodnie z art. 9 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c, a także te, od których zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów ordynacji podatkowej.

Z treści ustawy wyraźnie wynika, że nie wszystkie odszkodowania otrzymane przez osoby fizyczne korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ze zwolnienia przedmiotowego mogą korzystać jedynie te odszkodowania i zadośćuczynienia, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów rangi ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem wyłączonych ze zwolnienia wolą ustawodawcy. Wyłączeniu podlegają więc m.in. odszkodowania wypłacane według wyżej wymienionych uregulowań, ale wynikające z zawartych umów lub ugod innych niż ugody sądowe.

Opodatkowanie odszkodowania z tytułu OC sprawcy

Rozliczenie podatku dochodowego i kosztów zależy w głównej mierze od rodzaju posiadanej polisy w chwili wypadku. Odszkodowanie z polisy AC w całości stanowi opodatkowany przychód. Natomiast przedsiębiorca, któremu zostanie przyznane odszkodowanie z polisy OC, będzie musiał odprowadzić podatek dochodowy od nadwyżki otrzymanej kwoty, przekraczającej wartość naprawy.

Podsumowując, należy stwierdzić, że:

  • zwolnione z podatku są odszkodowania i świadczenia wypłacane na podstawie wyroku bądź ugody sądowej (z wyjątkiem utraconych korzyści oraz otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą),
  • wypłaty następujące na podstawie zawartych umów lub ugod innych niż sądowe podlegają opodatkowaniu (za szkody bezpośrednie, jak zniszczenie mienia oraz szkody pośrednie, jak np. utracone zarobki).

Odkup szkody stanowi rozwiązanie dla wszystkich tych osób, które nie chcą płacić podatku od ugody sądowej.

Scroll to Top